TOPORTAL nr 20200530
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POWRÓT
POWRÓT
Środa, 10-07-2019

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - komunikat UM Racibórz.

Prezydent Miasta Racibórz ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. energetycznych w Wydziale Komunalnym Urzędu Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6


I. Wymagania :

1) niezbędne:

a) wykształcenie wyższe techniczne na kierunku energetyka, elektryka, telekomunikacja, elektrotechnika lub elektronika
b) obywatelstwo polskie
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
e) nieposzlakowana opinia.

2) dodatkowe:

a) 1 rok stażu pracy w obszarze zgodnym z zadaniami na stanowisku lub 4 lata stażu pracy w administracji,
b) ogólna wiedza w zakresie budowy i obsługi infrastruktury energetycznej, umiejętność czytania projektów technicznych, map geodezyjnych, obsługa komputera,
c) znajomość:
- ustawy o samorządzie gminnym
- ustawy Prawo energetyczne ( Rozdział 3)
- ustawy o efektywności energetycznej
- ustawy Prawo budowlane ( Rozdział 3, 4, 5).


II. Warunki pracy na stanowisku:

a) praca biurowa 70 %
b) praca w terenie 30 %
c) praca przy komputerze
d) pełny wymiar czasu pracy.
e) planowany termin zatrudnienia 01.10.2019 r.


III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu czerwcu 2019r. tj. miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił powyżej 6%.


IV. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Realizacja przedsięwzięć związanych z infrastrukturą oświetleniową, służących poprawie efektywności energetycznej,
2) Prowadzenie procesu inwestycyjnego rozbudowy oświetlenia miejskiego,
3) Koordynacja prac remontowych sieci energetycznych z modernizacją i budową oświetlenia miejskiego,
4) Prowadzenie spraw związanych z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej,
5) Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem usług konserwacji oświetlenia miejskiego,
6) Przygotowanie dokumentacji przetargowej do opracowania i aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia miasta w energię elektryczną, paliwa gazowe i ciepło,
7) Przygotowanie materiałów i zlecanie usług dekorowania świątecznego miasta w zakresie dekoracji świetlnych, wraz z przeglądem i naprawą starych dekoracji oraz zakupami uzupełniającymi.
8) Realizacja zadań dotyczących działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych prowadzonych przez gminę.


V. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy,
2) kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
3) kopie świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie dokumentujące staż pracy,
4) oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim,
5) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
6) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji
w BIP danych osobowych - zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych ( t..j. Dz. U z 2018 r. poz. 1260)
9) oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych wraz z numerem telefonu i/lub adresem e-mail w celu powiadomienia
o zakwalifikowaniu się do postępowania kwalifikacyjnego

Druk kwestionariusza osobowego wraz z oświadczeniami dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bipraciborz.pl) w zakładce "Praca w Urzędzie" - "Druki do pobrania" lub Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 213.

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne uczestniczyć będą w postępowaniu kwalifikacyjnym obejmującym:

Etap I - test z wiedzy z zakresu ustaw wymienionych w pkt. I ppkt. 2c.
Etap II - rozmowę kwalifikacyjną.

O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w postępowaniu wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją "Nabór na stanowisko podinspektora ds. energetycznych w Wydziale Komunalnym" z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz adresu do korespondencji, w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, w terminie do 31.07.2019 r. lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

Dokumenty aplikacyjne pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych w toku naboru przez Komisję Rekrutacyjną będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Pozostałe dokumenty aplikacyjne nieodebrane przez kandydatów zostaną zniszczone.

Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t. j. Dz. U z
2018 r. poz. 1260) publikacji w BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Racibórz podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 32 75 50 663.


Z up. Prezydenta Miasta
Tomasz Kaliciak
Sekretarz Miasta
PUBLIKUJ NA FB
prezydent.pl

Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. ks. Stanisława Staszica 9 lok.2, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).