2019-07-21

Poszukiwany Kierownik Biura Obsługi Prezydenta.

Prezydent Miasta Racibórz ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Biura Obsługi Prezydenta Urzędu Miasta Racibórz. Oferty można składać do 23 lipca 2019 roku.

I. Wymagania :
1) niezbędne:

a) wykształcenie wyższe
b) co najmniej 3 letni staż pracy w zakresie dziennikarstwa lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na niniejszym stanowisku
c) przedstawienie na piśmie - na bazie istniejących w Urzędzie rozwiązań organizacyjnych - koncepcji funkcjonowania Biura Obsługi Prezydenta Urzędu Miasta Racibórz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa wymienione w pkt. 2 ( wymagania dodatkowe) oraz Regulamin wewnętrzny Biura Obsługi Prezydenta i Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Racibórz
d) obywatelstwo polskie
e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
f) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
g) nieposzlakowana opinia.

2) dodatkowe:

a) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
b) znajomość:
- ustawy o samorządzie gminnym
- ustawy o dostępie do informacji publicznej
- ustawy Prawo prasowe
- ustawy o pracownikach samorządowych.

II. Warunki pracy na stanowisku:
a) praca biurowa 70 %
b) praca w terenie 30%
c) praca przy komputerze
d) pełny wymiar czasu pracy
e) planowany termin zatrudnienia 12.08.2019 r.

III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu czerwcu 2019 r. tj. miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił powyżej 6%.

IV. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Kierowanie pracami Biura w celu prawidłowej i sprawnej realizacji zadań ciążących na gminie Racibórz, a wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu i Regulaminu Wewnętrznego Biura.
2) Realizacja zadań przypisanych do wykonania Kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.
3) Wykonywanie funkcji Kierownika Urzędu w stosunku do pracowników Biura oraz właściwe zarządzanie personelem.
4) Podejmowanie działań służących zapewnieniu funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej przy realizacji zadań Urzędu/Biura.
5) Zapewnienie obsługi technicznej i administracyjnej Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta i Biura Obsługi Prezydenta.
6) Kreowanie i realizacja polityki informacyjnej Prezydenta Miasta oraz wizerunku Prezydenta i Urzędu Miasta w mediach.
7) Zapewnienie właściwej organizacji i obsługi spotkań, wizyt, konferencji i posiedzeń
z udziałem Prezydenta Miasta.
8) Planowanie i realizacja budżetu w zakresie spraw objętych zakresem Biura.

V. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy,
2) kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
3) kopie świadectw pracy lub w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie dokumentujące staż pracy w zakresie dziennikarstwa,
4) zaświadczenie/certyfikat lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
5) oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim,
6) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
7) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych
8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji
w BIP danych osobowych - zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych ( t..j. Dz. U z 2018 r. poz. 1260 z późn.zm.)
10) oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych wraz z numerem telefonu i/lub adresem e-mail w celu powiadomienia o zakwalifikowaniu się do postępowania kwalifikacyjnego

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Racibórz, Regulamin wewnętrzny Biura Obsługi Prezydenta oraz druk kwestionariusza osobowego wraz z oświadczeniami dostępne są
w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bipraciborz.pl):
- Regulamin Organizacyjny: w zakładce "Urząd Miasta" - "Regulamin"
- Regulamin wewnętrzny Biura Obsługi Prezydenta: w zakładce "Menu przedmiotowe" - "Praca
w Urzędzie" ( przy ogłoszeniu o naborze)
- druk kwestionariusza: w zakładce "Menu przedmiotowe" - "Praca w Urzędzie" - "Druki do pobrania" lub Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 213.

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne uczestniczyć będą w postępowaniu kwalifikacyjnym obejmującym:

Etap I test z wiedzy z zakresu ustaw wymienionych w pkt. I ppkt. 2b oraz ocena przedstawionych koncepcji
Etap II prezentacja przedstawionych koncepcji przez kandydatów oraz rozmowa kwalifikacyjna

O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w postępowaniu wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją "Nabór na stanowisko Kierownika Biura Obsługi Prezydenta" z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz adresu do korespondencji, w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, w terminie do 23.07.2019 r. lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

Dokumenty aplikacyjne pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych w toku naboru przez Komisję Rekrutacyjną będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Pozostałe dokumenty aplikacyjne nieodebrane przez kandydatów zostaną zniszczone.

Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t. j. Dz. U z
2018 r. poz. 1260 z późn.zm.) publikacji w BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Racibórz podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 32 75 50 663.

fotorelacja  958
fotorelacja  743
fotorelacja  942
fotorelacja  894


toportal productionherb

TOPORTAL jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z redakcją dostępny TUTAJ

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.
Copyright © 2010-2020 TOPORTAL 

Szanowny Użytkowniku!


Aby móc korzystać z niniejszego portalu niezbędna jest Twoja zgodna na instalację w Twojej przeglądarce "plików cookies". Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W cookies przechowywane są informacje o wspomnianej wyżej zgodzie oraz ewentualna fraza wpisana w wyszukiwarce.

Dla celów statystycznych gromadzone są jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań by wszelkie procesy miały charakter jawny, a użytkownik miał całkowitą kontrolę nad utrwalonymi danymi (COOKIEs) - w portalu nie są wykorzystywane sesje.

W każdej chwili możesz zmienić swoją decyzję poprzez usunięcie plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookies, w myśl obowiązujących przepisów prosimy o opuszczenie niniejszego portalu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
Informacje ogólne

Niniejszy dziennik wydawany jest przez TOPORTAL PRODUCTION Tomasz Staszewski z siedzibą w Raciborzu przy ul. ks. Stanisława Staszica 9 lok.2, 47-400 Racibórz (NIP: 6391163642,email:redakcja@toportal.pl) zwanym dalej WYDAWCĄ.
Polityka prywatności oraz cookies

Niniejszy portal wykorzystuje technologię cookies. Proces ma związek z elementarną funkcjonalnością portalu. W ramach cookies przechowywane są informacje:
- status zgody dotyczący niniejszej polityki prywaatności oraz cookies
- zakodowana ewentualna fraza, wpisana przez użytkownika w wyszukiwarce portalu

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (w przeglądarce internetowej) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest WYDAWCA.

W kontekście połączeń www, dla celów statystycznych, WYDAWCA gromadzi jedynie adresy odwiedzanych stron bez jakiegokolwiek powiązania z danym użytkownikiem. Oznacza to, iż WYDAWCA nie zapisuje w bazie danych jakichkolwiek informacji identyfikujących użytkownika. Ponadto w portalu nie są wykorzystywane sesje.

Niezależnie od powyższych faktów, pewne dane mogą być rejestrowane niezależnie przez firmę hostingową (nr. ip). W związku z powyższym WYDAWCA zawarł stosowną umowę POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH z firmą hostingową H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168.

Administratorem danych osobowych jest WYDAWCA.

Zgodnie z RODO, każdemu użtykownikowi przysługuje prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- korekty swoich danych
- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z WYDAWCĄ został zawarty na wstępie niniejszego dokumentu.

WYDAWCA zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian w niejszym dokumencie. Każdorazowa zmiana skutkować będzie koniecznością wyrażenia przez Użytkownika akceptacji zamieszczonej treści (wyskakujące okno).